Przegląd instalacji elektrycznej – co jaki czas go przeprowadzać?

0
711

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak często powinni sobie kontrolować instalacje energetyczne. W ustawie o prawie budowlanym z dnia 7.07.1994 r. w artykule 62 znajdziemy informację, że przegląd instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany raz na co najmniej 5 lat.

Przegląd instalacji elektrycznej obejmuje:

  • pomiary
  • oględziny
  • próby eksploatacyjne
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej

Szczególnemu przeglądowi podlega stan widocznych części wszystkich izolatorów, przewodów, ich mocowania, stan wszelkich dławików, osprzętu, odbiorników energii elektrycznej. Sprawdza się również stan osłon, które chronią przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów.

Co jaki czas wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Najlepszym czasem na przeprowadzenie inspekcji instalacji elektrycznej jest okres wiosenny lub letni. Pomaga to zmniejszyć ryzyko jakichkolwiek niebezpiecznych warunków spowodowanych zimną pogodą, z temperaturami często zbyt niskimi dla bezpiecznych inspekcji i napraw.

Podczas kontroli systemu elektrycznego wiosną lub latem, niektóre części są szczególnie narażone na zużycie, gdy temperatury zaczynają rosnąć. Okablowanie zewnętrzne powinno być sprawdzone pod kątem zużycia izolacji, a także terminali pod kątem luźnych połączeń i uszkodzeń spowodowanych rdzą. Przewody wewnętrzne powinny być również sprawdzone pod kątem oznak korozji i prawidłowego zamocowania złączek i węzłów.

Ponadto, w okresie wiosennym lub letnim kontrole powinny zawsze odbywać się przed sezonem huraganowym lub burzami, które mogą pozostawić za sobą gruz i powodzie, które mogą potencjalnie wpłynąć na integralność okablowania, jeśli nie zostaną podjęte niezwłocznie.

Przegląd instalacji elektrycznej – ochrona przeciwpożarowa

Kolejnym elementem, które podlega sprawdzeniu jest stan ochron przeciwporażeniowej. Również automatyka, gotowość ruchowa każdego z urządzeń zabezpieczających, sterowanie, stan napisów ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną podlegają kontroli. Należy również pamiętać o tym, że wynik każdorazowej kontroli powinniśmy przechowywać przez okres jej użytkowania.

Kto może przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej ?

Ważne by przegląd instalacji elektrycznej przeprowadzały osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje. Kwalifikacje te to typ D. Kwalifikacje typu D wymagane są na stanowisku dozoru. Co 5 lat dokonuje się sprawdzenie spełnienia wymogów kwalifikacyjnych. Jak wynika z artykułu 62 ustawy o prawie budowlanym odpowiedzialność za okresowe przeglądu instalacji czy to w nieruchomości wspólnej czy też w prywatnych lokalach spoczywa tylko i wyłącznie na wspólnocie.

Ustawa ta nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu budowlanego obowiązek okresowych kontroli obiektu budowlanego. Przegląd instalacji elektrycznej jest jak już wiadomo bardzo istotny, a co najważniejsze jest obowiązkowy, co wynika ze znanej nam już ustawy.

Przegląd instalacji elektrycznej we wspólnocie mieszkaniowej

Kontrola instalacji elektrycznej jest niezbędna w każdej wspólnocie mieszkaniowej. Zapewnia ona bezpieczeństwo mieszkańców i gości poprzez monitorowanie działania elementów infrastruktury elektrycznej, takich jak okablowanie i systemy oświetleniowe.

Kontrola instalacji elektrycznej identyfikuje ewentualne usterki, umożliwiając przeprowadzenie w odpowiednim czasie napraw lub wymiany, zanim dojdzie do uszkodzenia lub zagrożenia. Organ dostarczający energię elektryczną może również okresowo przeprowadzać kontrolę, aby upewnić się, że spełniane są oczekiwane przez niego standardy.