Przepisy elektryczne

0
579
przepisy sff

9 marca br. w życie weszły nowe przepisy elektryczne, które reguluje ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe przepisy regulują m.in. wszelkie zasady funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej.

Dla przypomnienia to postanowienia unijne, które zostały wprowadzone do polskiego prawa na początku 2009 roku, nakładają na nas obowiązek sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.  Nowe prawo, wprowadza kilka istotnych zmian w obowiązujących już przepisach, tym samym mają zostać wdrożone unijne dyrektywy 2010/31/UE.

Nowe przepisy elektryczne dotyczące świadectw energetycznych

Nowe prawo dot. świadectw charakterystyki energetycznej ma na celu spopularyzować te świadectwa, które jak dotąd nie były popularne i aktywne.  Według Łukasza Polakowskiego z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, takie świadectwa tak naprawdę na naszym rynku wtórnym nie mają bytu.  Tylko teoretycznie funkcjonują, ponieważ w ustawie prawo budowlane uwzględnia to, że każdy najemca oraz nabywca nieruchomości powinien dostać takie świadectwo. Jednakże w praktyce tego dokumenty tak naprawdę nikt nie dostaję i jak dotąd nie wynikają z tego żadne sankcje.  Przy spisywaniu umów najmu oraz sprzedaży asystują osoby, którzy nie wymagają takich certyfikatów energetycznych, a także najemcy i nabywcy o nie się nie dopominają.

przepisy elektryczne Poznań

Warto zwrócić uwagę na fakt, że obowiązująca ustawa na temat przepisów elektrycznych mówi o tym, iż zarówno zarządcy nieruchomości jak ich właściciele, którzy chcą wynająć lub sprzedać daną nieruchomość, muszą wykonać zlecenie sporządzenia specjalnego dokumentu, który nazywa się świadectwem charakterystyki energetycznej.

Obowiązek ten spoczywa również na osobach, które posiadają tzw. spółdzielcze własnościowej prawo do danego lokalu.  Nowe przepisy elektryczne, które weszły w życie 9 marca b.r znosi obowiązek sporządzania takich świadectw energetycznych, ale tylko i wyłącznie dla domów, które są budowane na własny użytek.  Jednakże nie wyklucza pewnych standardów energetycznych przy pomiarach elektrycznych, które muszą być spełnione. Ograniczone jedynie zostają formalności, które do tej pory musieli precyzyjnie dopełniać inwestorzy.

Przekazywanie świadectwa energetycznego

Według nowych przepisów elektrycznych, świadectwo charakterystyki energetycznej zostaje przekazane najemcy lub nabywcy z chwilą, kiedy zawarta została umowa najmu lub sprzedaży.  A co za tym idzie, to wynajmujący albo zbywa, który nie dopełni tego obowiązku, będzie mógł otrzymać wezwanie od najemcy lub nabywcy, którzy mogą takie wyzywanie przekazać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

W owym pisemnym wezwaniu musi być podany termin, w którym zbywca lub wynajmujący ma obowiązek dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej, a przepisowo jest to termin 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.  Ponadto zarówno nabywca jak i najemca nie może zrzec się prawa do takiego wezwania. Gdy jednak zbywca lub wynajmujący nie przekaże w terminie 2 miesięcy takiego świadectwa, to najemca lub nabywca może zlecić sporządzenia takiego świadectwa jednakże na koszt zbywcy lub wynajmującego, musi jednak dokonać to w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy, jeśli mamy do czynienia z umową najmu, a 12 miesięcy przy umowie sprzedaży.

Przepisy elektryczne – reklamacje

Ponadto według nowych przepisów elektrycznych, reklamowane nieruchomości, które mają sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej muszą w reklamie mieć zawartą informację dotyczącą wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energie końcową. Obowiązek zawarcia tej informacji spoczywa na zbywcy lub podmiocie, który działa na jego zlecenie.

Ustawodawca w nowej ustawie wprowadził również możliwość wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej tzw. metodą obliczeniową, ale również przewidział, że można bazować na rzeczywistym zużyciu energii.  Nowe przepisy elektryczne zapewniają kontrolę poprawności sporządzania świadectw tego typu, a także rozszerzony został katalog osób, które są uprawnione do sporządzania tego rodzaju dokumentów.

Na sam koniec warto wspomnieć również o tym, że świadectwa charakterystyki energetycznej są również wymagane dla obiektów użyteczności publicznej. Są to obiekty zajmowane przez prokuraturę, administrację publiczną oraz organy wymiaru sprawiedliwości. Mowa tu o budynkach, które przekraczają 250 m2 . Co ważne, w tego typu budynkach musi być umieszczona w widocznym miejscu kopia takiego świadectwa. To samo tyczy się budynków, w których świadczone są usługi dla ludności. Są to budynki, które przekraczają powierzchnie użytkową 500 m2.